Fred The Godson [#BGA] "The Power Team (Gordo Season)"